Caibidil 6: Geilleagar, Fiontar agus Miondíol

Dúnta28 Fea, 2022, 9:00am - 13 Aib, 2022, 11:59pm
Hide Hide
 

Sustainable Development Goals (SDGs) 8,9,11
6.1  Comhthéacs

Tá an Plean seo á ullmhú i gcomhthéacs paindéime dhomhanda a chruthaigh dúshláin eacnamaíocha d’fhostaíocht, ioncam agus gnóthaí agus a raibh athruithe gan fasach ar bhealaí oibre agus maireachtála. Níl Cathair na Gaillimhe díolmhaithe ó na heispéiris seo. D’fhág an tionchar oidhreacht go háirithe san earnáil fáilteachais agus mhiondíola agus i dtrádáil ghaolmhar na turasóireachta. Bhí sé seo cothromaithe le gnéithe eile de gheilleagar na Cathrach, go háirithe an teicneolaíocht míochaine, TFC agus cúram sláinte. Bhí sé maolaithe freisin ag an leibhéal measartha ard fostaíochta sa tseirbhís phoiblí sa Chathair a d’aistrigh go tapa chuig samhail seachadta seirbhíse ar líne inar fhan leibhéil fostaíochta agus tuarastail seasmhach. Go ginearálta tá na hionchais eacnamaíocha d’Éirinn dóchasach agus atá sí ag teacht amach as an bpaindéim in ainneoin na rioscaí eacnamaíocha a bhaineann leis an mBreatimeacht, bearta athchóirithe cánach idirnáisiúnta agus brúnna boilscithe a d’fhéadfadh a bheith ann go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. 

Táthar ag súil go mbeidh Cathair na Gaillimhe ar aon dul leis an bhfás eacnamaíoch náisiúnta atá réamh-mheasta.  Tá rath eacnamaíoch bainte amach ag an gcathair bunaithe ar ráta ard gnóthachtála oideachais i measc an lucht saothair, soláthar lucht saothair óg, comhlánaithe ag imirce isteach, forbairt de phríomhchnuasaigh earnálacha, réimeas cánach corparáidí íseal, timpeallacht pholaitiúil chobhsaí atá i bhfabhar an ghnó agus timpeallacht mhaireachtála tharraingteach agus cáilíocht na beatha. Mar sin féin ós rud é go bhfuil an tOll-Bhreisluach (GVA) in aghaidh an duine sa réigiún ag €29,260 níos lú ná leath an fhigiúir náisiúnta de €67,639 tá gá fós le straitéis gheilleagrach spriocdhírithe chun ról na cathrach mar chathair réigiúnach NPF a chothú agus a leathnú agus mar spreagthóir fáis eacnamaíoch laistigh den MASP agus den Réigiún Thuaidh agus Thiar i gcoitinne má tá an cuspóir maidir le geilleagar agus sochaí chothromaithe a chomhlíonadh de réir an NPF le baint amach. 

Ós rud é gurb í Cathair na Gaillimhe an príomhionad uirbeach sa réigiún seo beidh sí ina príomhthacaíocht eacnamaíoch agus seirbhíse chun fás daonra spriocdhírithe réigiúnach 2040 de 160,000-180,000 a éascú agus chun freastal ar an gcéatadán suntasach den ardú 115,000 spriocdhírithe ar phoist réigiúnacha. Tá cur chun cinn agus cothú bhonn eacnamaíoch agus fostaíochta na cathrach mar thosaíocht sa phlean chun an chathair agus an réigiún níos leithne a chothú agus chun tacú leis an uaillmhian do ról geilleagrach na Gaillimhe mar chathair réigiúnach an NPF agus mar rannchuiditheoir láidir le fás náisiúnta.  

D’fhonn an fás eacnamaíoch seo a bhaint amach, beidh gá le roghanna infheistíochta éifeachtúla, córas forbartha scileanna an lucht saothair atá solúbtha agus freagrúil, agus forbairt ar earnáil fiontair níos inbhuanaithe agus níos éagsúlaithe a chuimsíonn gnóthaí dúchasacha a bheidh ag breathnú chun tosaigh. Áireoidh straitéis den sórt sin don chathair cultúr ina spreagtar nuálaíocht, ina dtacaítear le comhoibriú agus ina bhfuil luach aici don chaipitil shóisialta agus imní comhshaoil. Chuige sin beidh ar bheartais phlean deiseanna fáis agus athghiniúna a éascú, infheistíocht ar fud na n-earnálacha go léir chun geilleagar cathrach athléimneach, cuimsitheach agus éagsúil a chruthú a bheidh dírithe ar théarnamh eacnamaíoch, cruthú post agus deiseanna eacnamaíocha atá ag teacht chun cinn ach freisin laistigh den chreat náisiúnta um gníomhú ar son na haeráide. 

Leanúint ar aghaidh ag léamh: Íoslódáil Caibidil 6 PDF