Caibidil 9: Comhshaol agus Bonneagar

Dúnta28 Fea, 2022, 9:00am - 13 Aib, 2022, 11:59pm
Hide Hide
 

Sustainable Development Goals (SDGs) 6,7,13,9,12
9.1  Comhthéacs 

Tá bainistíocht inbhuanaithe uisce, dramhaíola agus seirbhísí comhshaoil eile riachtanach chun an comhshaol a chosaint, chun sláinte agus folláine a chinntiú agus chun tacú le fás inbhuanaithe na cathrach.  Is breithniú tábhachtach freisin é an t-athrú aeráide. Ní mór do bheartas pleanála breithniú ar dhálaí aeráide na todhchaí agus roghanna oiriúnaithe a chuimsiú lena n-áirítear riosca tuilte, cóiríocht d’fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, caomhnú fuinnimh agus bainistiú feabhsaithe d’acmhainní. 

Tá ceisteanna ar nós soláthar dóthanach uisce glan, dea-chaighdeán aeir agus bainistíocht dramhaíola inbhuanaithe ríthábhachtach don chathair. Tacaíonn an plean le soláthar bonneagair ríthábhachtach i gcomhar le soláthraithe reachtúla ábhartha lena n-áirítear Uisce Éireann, chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seo ar bhealach a chosnaíonn sláinte an phobail, an comhshaol agus a thugann aghaidh ar na dúshláin a bhaineann leis an athrú aeráide. Is uirlisí tábhachtacha iad an SEA agus an AA lena chinntiú nach mbíonn tionchar ró-dhiúltach ag beartas an phlean ar an gcomhshaol. 

Tacaíonn an plean freisin le teicneolaíocht nua agus le cur chuige cathrach cliste chun feabhas a chur ar chaighdeán agus feidhmíocht na seirbhísí uirbeacha agus chun costais agus úsáid acmhainní a laghdú a chuirfidh ar chumas na cathrach fás agus freagairt do dhúshláin eacnamaíocha, shóisialta agus chomhshaoil. Go háirithe, feictear go bhfuil teicneolaíochtaí digiteacha ríthábhachtach chun féachaint chuige go seasfaidh an chathair an aimsir agus chun an t-aistriú go cathair chliste a chumasú. Tógann sé seo ar uaillmhianta fáis an RSES a dhíríonn ar gheilleagar iomaíoch agus réigiún dea-nasctha a thógáil trí bhonneagar digiteach a sholáthar ar nós líonra TFC ar ardchaighdeán agus seachadadh an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda.

Tá infreastruchtúr chun soláthar fuinnimh dóthanach agus slán a chinntiú ríthábhachtach don chathair freisin agus tacaíonn an plean le soláthar i gcomhar le soláthraithe reachtúla ábhartha lena n-áirítear Eirgrid, BSL agus Bord Gáis. Tá an t-aistriú ó bhreoslaí iontaise agus an t-aistriú i dtreo foinsí fuinnimh níos inbhuanaithe mar phríomhfhócas beartais sa phlean freisin.   

Leanúint ar aghaidh ag léamh: Íoslódáil Caibidil 9 PDF