Aguisín 1: chun Feidhme agus Monatóireacht

Dúnta28 Fea, 2022, 9:00am - 13 Aib, 2022, 11:59pm
 

Cur chun Feidhme an Phlean

Cuireann Alt 15(1) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) dualgas reachtúil ar an Údarás Pleanála cibé bearta a ghlacadh laistigh dá chumhachtaí is gá chun cuspóirí an phlean a bhaint amach. Leagann an plean seo amach fís straitéiseach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus straitéis maidir le fás inbhuanaithe thar thréimhse an phlean 2023-2029 agus san fhadtéarma. Tá sé mar aidhm ag beartais agus cuspóirí an phlean a bheith indéanta le linn shaolré an phlean seo. Mar sin féin, tá go leor díobh socraithe laistigh de thréimhse ama a mhaireann níos faide ná an tréimhse suas go dtí 2029. Léiríonn sé seo na creataí pleanála náisiúnta/réigiúnacha níos leithne agus aithnítear go dteastaíonn fócas straitéiseach thar thréimhse an phlean de bharr na n-uaillmhianta d’fhás cathrach. 

Teastóidh comhoibriú agus rannpháirtíocht le raon páirtithe leasmhara, leasanna earnála agus infheistíochta, ranna rialtais agus gníomhaireachtaí chun an Plean a chur chun feidhme.  I gcásanna áirithe, ní ar an gComhairle Cathrach amháin a bheidh an cur chun feidhme agus féadfaidh gníomhaireachtaí seachtracha a bheith freagrach as. I ngach cás, glacfar cur chuige comhpháirtíochta chun tacú le cur chun feidhme.  

Trí bhainistiú gníomhach talún, oibreoidh an Chomhairle le forbróirí, fóntais agus soláthraithe seirbhíse, úinéirí talún, an rialtas náisiúnta agus leasanna pobail chun sainchuspóirí forbartha a sheachadadh do cheantair ar leith ar fud na Cathrach. 

Monatóireacht an Phlean 

Glacfar cur chuige straitéiseach maidir le monatóireacht le fócas ar na príomhthorthaí a bhfuiltear ag súil leo nó atá beartaithe don phlean, mar a chinnfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe.  

Tá ról ríthábhachtach ag monatóireacht maidir le tuiscint a fháil ar cé chomh héifeachtach agus atá cuspóirí an Phlean Forbartha maidir le soláthar na forbartha inbhuanaithe a chinntiú. Coimeádfaidh an Chomhairle béim leanúnach ar chur chun feidhme bheartais agus cuspóirí an Phlean. Ceadóidh modheolaíocht a thugann monatóireacht agus anailís intomhaiste agus struchtúr tuairiscithe gaolmhar athbhreithniú ar éifeachtacht an phlean thar thréimhse sé bliana.   

Leathnaíonn an cur chuige seo ar an ceanglas reachtúil do thuarascáil dhá bhliana ar dhul chun cinn. Léiríonn sé go n-éilíonn Pleananna Forbartha go gcuirfidh an iliomad feidhmeanna laistigh d’údaráis áitiúla le seachadadh na físe don chathair, ar fheidhmeanna a bhaineann le réimsí amhail tithíocht, taitneamhachtaí, iompar, seirbhísiú bonneagair agus forbairt eacnamaíoch. Ceadaíonn sé do shásra chun comhordú éifeachtach agus cur chuige réamhghníomhach bainistíochta talún a éascú. Féadfaidh sé rannpháirtíocht dhíreach agus comhoibriú le príomhpháirtithe leasmhara eile a éascú, lena n-áirítear leasanna pobail agus infheistíochta. Féadfaidh sé cabhrú le bacainní a scaoileadh, réiteach fadhbanna nuálacha a chumasú agus cinnteoireacht tráthúil a éascú. 

Monatóireacht Croí-Straitéise

Déanfar Creat Monatóireachta Croí-Straitéise a ghníomhachtú chun torthaí pleanála a thomhas agus chun cuspóirí polasaí an Phlean Forbartha Cathrach a mheas. Cuirfear treochtaí i bhforbairt chónaithe i láthair go spásúil chun measúnú ar sheachadadh na Croí-Straitéise a éascú.  Beidh tomhas an fháis tithíochta ina phríomhtháscaire feidhmíochta chun measúnú a dhéanamh ar fheidhmiú sásúil na Croí-Straitéise agus cuspóirí dlúthfhás an NPF. 

Is féidir le húsáid na huirlise náisiúnta HNDA monatóireacht a dhéanamh ar sholáthar tithíochta ag an leibhéal áitiúil agus féadfaidh sé cur le hoiriúnú tráthúil na mbeartas tithíochta agus tomhas a thabhairt freisin ar cé chomh héifeachtach agus atá na beartais atá i réim i seachadadh spriocdhaonraí an NPF.  

Monatóireacht Timpeallachta 

Déanfar monatóireacht ar na héifeachtaí suntasacha comhshaoil a bhaineann le feidhmiú an Phlean ar bhonn leanúnach trí chlár monatóireachta comhshaoil agus measúnú ar iarratais phleanála. Is feidhm thábhachtach monatóireachta é a chinntiú nach mbíonn drochthionchar ag cur chun feidhme sainchuspóirí an Phlean Forbartha ar an gcomhshaol agus féachaint chuige cibé an bhfuil nó nach bhfuil an Plean ag baint amach a chuid cuspóirí agus spriocanna cosanta comhshaoil. Tá cuspóirí straitéiseacha comhshaoil SEO agus spriocanna nasctha le táscairí, a thomhaiseann athruithe ar cháilíocht an chomhshaoil agus a éascaíonn monatóireacht ar an dul chun cinn a dhéantar maidir le cuspóirí agus spriocanna an Phlean a bhaint amach. Is táscairí táscach iad na táscairí a aithníodh agus d’fhéadfaidís athrú thar thréimhse an Phlean, ag tógáil san áireamh fachtóirí mar athruithe ar chláir mhonatóireachta thar am agus socruithe monatóireachta páirtithe leasmhara eile. 

Monatóireacht Eile 

Léireofar spriocanna earnála a bhaineann leis an bPlean Gníomhaíochta Aeráide Náisiúnta 2021 ag an leibhéal áitiúil sa Phlean Áitiúil um Ghníomhú ar son na hAeráide, sa Mháistirphlean Fuinnimh agus le haschuir ón treoirthionscadal Crios Dícharbónaithe, beifear in ann bunlíne um astaíochtaí carbóin a bhunú sa chathair agus tionchair de thionscnaimh a thomhas. Trí chur chun feidhme GTS beifear in ann faireachán a dhéanamh ar aistriú módúil chuig modhanna níos inbhuanaithe de réir mar a chuirtear infrastruchtúr éascaithe breise i bhfeidhm agus de réir mar a ghníomhaítear tionscnaimh chun athrú iompraíochta agus bainistíocht éilimh a chur chun cinn. 

Tuarascáil Dhá Bhliain ar Dhul Chun Cinn 

De réir Alt 15(2) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú), déanfar athbhreithniú ar an bPlean tar éis 2 bhliain agus ullmhóidh an Príomhfheidhmeannach tuarascáil ar dhul chun cinn ar a bhfuil bainte amach maidir le beartas agus cuspóirí an Phlean a bhaint amach ag an am sin. Déanfaidh an tAthbhreithniú Dhá Bhliana faireachán agus measúnú ar chur i bhfeidhm foriomlán an bheartais agus na gcuspóirí lena n-áirítear iad siúd a bhaineann leis an gCroí-Straitéis agus na cuspóirí comhshaoil mar atá leagtha amach sa Mheasúnú Straitéiseach Timpeallachta (MSC) chun a chinntiú go bhfuil forbairt Chathair na Gaillimhe ailínithe leis an straitéis náisiúnta agus na creataí réigiúnacha. Ní mór go n-áireofaí sa tuarascáil dhá bhliana freisin athbhreithniú ar an dul chun cinn atá bainte amach maidir le cur i bhfeidhm na Straitéise Tithíochta agus, sa chás go dtugtar le fios sa tuarascáil go bhfuil riachtanais tithíochta nua nó leasaithe aitheanta, féadfaidh an Príomhfheidhmeannach a mholadh go ndéanfaí an Straitéis Tithíochta a choigeartú agus go ndéanfaí an Plean Forbartha a athrú dá réir. 

Tá ceanglas freisin faoi Alt 25A den Acht um Pleanáil agus Forbairt ar gach údarás áitiúil laistigh den limistéar tionóil réigiúnach, tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an chomhthionóil réigiúnach gach 2 bhliain, ag leagan amach an dul chun cinn atá déanta maidir le tacú le cuspóirí, atá ábhartha don Tuaisceart agus Tionól Réigiúnach an Iarthair. Cuireann an próiseas reachtúil reatha seo le monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme na gcuspóirí sin sa Phlean Forbartha atá ag teacht leis an RSES. Cinnteoidh sé seo go gcuirfear i bhfeidhm aon athrú a theastaíonn chun prionsabail phleanála agus inbhuanaithe cuí a léiriú agus a chothabháil thar shaolré an Phlean Forbartha agus an RSES araon.  

Mar a mholtar sna Treoirlínte Pleanála Miondíola (2012) áireoidh an Chomhairle monatóireacht ar threochtaí miondíola lena n-áirítear scála, nádúr agus dáileadh spásúlachta i gcomhthéacs na straitéise miondíola iomlán, an straitéis lonnaíochta agus beartais ar chomharsanachtaí inbhuanaithe. Ceadóidh an mhonatóireacht seo athbhreithniú ar bheartas más gá chun beogacht, beocht agus inmharthanacht san earnáil a chinntiú. 

Próiseas Bainistíochta Forbartha 

Bainfear go leor de chuspóirí an Phlean amach trí cheadanna pleanála a chur i bhfeidhm agus a ghníomhachtú. Measfar iarratais phleanála aonair ag féachaint do bheartais agus cuspóirí an phlean. Leis an gceanglas um mháistirphleananna agus creataí spásúlachta a ullmhú mar chuid d’iarratais phleanála go dtabharfar tacaíocht do ghnéithe cáilíochtúla an phlean agus do phrionsabail an dearadh uirbigh inbhuanaithe agus comhfhorbairt áite. Rachaidh an Rannóg Pleanála i dteagmháil go réamhghníomhach leis na hiarratasóirí go léir tríd an bpróiseas réamhiarratais chun forbairtí molta a threorú chun cuspóirí an phlean a sheachadadh. 

Deiseanna Maoinithe 

Rachaidh an Chomhairle sa tóir ar raon foinsí maoinithe, trí bhíthin ranníocaíochtaí forbartha agus ioncam eile ón gComhairle, mar aon le maoiniú ón Státchiste agus ón Aontas Eorpach chun tacú le cur chun feidhme an phlean. 

Le deiseanna maoinithe chun saoráidí agus infrastruchtúr a sheachadadh trí shruthanna náisiúnta mar an Ciste Athghiniúna agus Forbartha Uirbeach (URDF) agus maoiniú NTA chun bearta atá leagtha amach i Straitéis Iompair na Gaillimhe a chur chun feidhme éascófar do phríomhthionscadail iompair agus ríochta poiblí a chur i bhfeidhm don chathair.  

 

 

Tagairtí