Caibidil 10: Dlúthfhás agus Athghiniúint

Dúnta28 Fea, 2022, 9:00am - 13 Aib, 2022, 11:59pm
Hide Hide
 

Sustainable Development Goals (SDGs) 11,12,13
10.1  Comhthéacs 

Le blianta beaga anuas tá fás gasta agus rath eacnamaíoch tagtha ar Chathair na Gaillimhe, rud a fhágann go bhfuil sí in áit mhaith leis an bhfás spriocdhírithe breise chun bheith ina cathair ar scála. Ag teacht leis an bhfís sa Chreat Náisiúnta Pleanála  (NPF) ní mór an fás seo a bhainistiú ionas go mbeidh an fhorbairt níos comhchruinnithe, níos dlúithe agus níos comhordaithe, ag cumasú athghiniúna agus athnuachana ar féidir leo tacú le hinbhuanaitheacht, cuspóirí um ghníomhú ar son na haeráide agus fachtóirí slite beatha. 

Aithnítear sa NPF gur féidir leis an gcathair fás trí thógáil ar a príomhláidreachtaí lena n-áirítear daonra ilghnéitheach, earnáil láidir oideachais tríú leibhéal, cnuasach teicneolaíochta míochaine den scoth, radharc bríomhar ealaíon agus cultúir, agus suíomh tarraingteach. Aithnítear sa RSES freisin an Ceantar Cathrach agus Ceantar Uirbeach mar phríomhspreagthóir chun forbairt an réigiúin a neartú agus léiríonn sé an uaillmhian den chathair a fhás mar chathair agus mar limistéar uirbeach atá iomaíoch ar fud an domhain agus a d’fhéadfadh cur le hathchothromú an fháis go náisiúnta chun níos mó paireachta réigiúnaí agus roghanna inmharthana eile seachas Baile Átha Cliath a bhaint amach.  

I gcreataí náisiúnta agus réigiúnacha araon, ceanglaítear go dtacóidh fás sa todhchaí le prionsabail d’inbhuanaitheacht agus de chomhfhorbairt áite agus go mbainfear amach dlúth uirbeach.  Go háirithe, tá gá le béim a chur ar athghiniúint de láithreáin athfhorbraíochta agus tearcúsáidte a bhfreastalaíonn bonneagar iompair phoiblí, taitneamhachta, sóisialta agus pobail atá ann cheana agus pleanáilte orthu go maith. Leis an bhféidearthacht d’fhorbairt dá leithéid de láithreáin do raon úsáidí lena n-áirítear tithe nua agus deiseanna fostaíochta, cinntítear úsáid níos éifeachtaí de thalamh uirbeach, barrfheabhsaítear infheistíocht phoiblí agus féadann sé gníomhú mar chatalaíoch d’fhorbairt níos leithne. Ní mór díriú ar na limistéir seo ar bhealach dinimiciúil freagrúil chun déileáil le saincheisteanna atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn trí bheartais agus trí straitéisí a fhaigheann tacaíocht sa Phlean. Beidh an féidearthacht ag an athghiniúint a bheidh mar thoradh air seo a bheith bunathraithe don chathair, ag cruthú ceantair uirbeacha nua, áiteanna bríomhara tarraingteacha, maireachtáil inbhuanaithe sa chathair agus lorg carbóin laghdaithe.  

Tá lár na cathrach i gcroílár na cathrach agus is é an príomh-mhol tráchtála agus fostaíochta a fhreastalaíonn ar an gcathair agus ar an réigiún níos leithne. Tacaíonn sé le comhshaol ardchaighdeáin agus croí stairiúil agus tá sé ina óstach d’oidhreacht láidir ealaíon agus chultúrtha. Mar gheall ar thábhacht lár na cathrach, tá gá le beartais chun a ról a neartú agus chun a chinntiú go gcoimeádtar na sócmhainní a fhágann go bhfuil sé tarraingteach. Tá ceantair eile sa chathair a dteastaíonn fócas beartais faoi leith uathu de bharr a gcarachtar agus a bhfeidhme, ina measc Bóthar na Trá, an Taobh Thiar agus na hArdáin agus na ceantair atá faoi réir Pleananna Ceantair Áitiúil. 

Leanúint ar aghaidh ag léamh: Íoslódáil Caibidil 10 PDF