Caibidil 1: Réamhrá, Comhthéacs Straitéiseach & Croí-Straitéis

Dúnta28 Fea, 2022, 9:00am - 13 Aib, 2022, 11:59pm
 

1.1 Réamhrá

Ullmhaíodh an Plean Forbartha Cathrach seo i gcomhthéacs difriúil ná an plean forbartha a foilsíodh roimhe seo in 2017. Rinneadh roinnt athruithe suntasacha reachtaíochta agus beartais i réimse na pleanála san idirlinn, lena n-áirítear athmhúnlú beartais ar leibhéil náisiúnta agus réigiúnacha. Maidir le hordlathas na bpleananna, is é an plean náisiúnta foriomlán an Creat Náisiúnta Pleanála (NPF) a chuireann an struchtúr ar fáil chun forbairt agus infheistíocht a threorú trí shraith chomhroinnte cuspóirí agus prionsabal náisiúnta. Ar leibhéal réigiúnach sa Straitéis Spásúlachta agus Eacnamaíoch Réigiúnach (RSES) leagtar amach an creat réigiúnach chun an NPF a chur chun feidhme agus a sheachadadh. Cuimsítear sa RSES do Réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair Plean Straitéiseach Limistéar Cathrach na Gaillimhe (MASP) a sholáthraíonn creat straitéiseach pleanála agus infheistíochta 12 bliana do Limistéar Cathrach na Gaillimhe. Tá ullmhúchán an Phlean Forbartha treoraithe ag an gcreat beartais náisiúnta agus réigiúnach seo agus an straitéis infheistíochta atá comhcheangailte agus cothromaithe leis an leibhéal pleanála rannpháirtí áitiúil níos mionsonraithe. 

Le sprioc fháis daonra arna leagan síos ag an RSES de mhéadú ar líon dhaonra na cathrach go 120,000 duine le linn na fiche bliain atá le teacht, beidh Cathair na Gaillimhe ina cathair scála agus ina príomhspreagthóir fáis agus rathúlachta do Réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair. Leagtar amach sa Phlean an creat spásúlachta maidir leis an gcaoi a gcumasófar an uaillmhian fháis spriocdhírithe seo sna sé bliana amach romhainn agus conas a thógfaidh sé an bunús le haghaidh tuilleadh fáis san fhadtéarma. 

Ach, ní mór an fás seo a nascadh, áfach, le tiomantas na hÉireann chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe 2030 a bhaint amach, go háirithe SDG 13 a iarrann ar thíortha ‘gníomhú go práinneach chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus a thionchair’, trí ghealltanais maidir leis na Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide a chur chun feidhme. Aithnítear gur féidir bearta éifeachtacha gníomhaíochta aeráide a chomhtháthú i mbeartais i bpleananna forbartha. Ina measc seo tá leanúint leis an gclár oibre dlúthfháis an NPF, agus le beartais a chomhtháthaíonn úsáid talún agus iompar agus beartais a chinntíonn bainistiú inbhuanaithe d’acmhainní comhshaoil lena n-áirítear bithéagsúlacht. 

Dá bhrí sin, meastar go bhfuil gníomhú ar son na haeráide ina phrionsabal tábhachtach den Phlean agus léiríodh é trí chaibidil nua a áireamh atá tiomnaithe go sonrach do Ghníomhú ar son na hAeráide i dteannta le beartais agus cuspóirí eile a bhaineann le gníomhaíocht aeráide a fhágann a lorg ar fud an phlean.  

Leanúint ar aghaidh ag léamh: Íoslódáil Caibidil 1 PDF