Residential Zoned Land Tax Supplemental Map Consultation

Dúnta1 Bea, 2023, 9:00am - 1 Mei, 2023, 11:59pm

Primary tabs

Cáin Talún Cónaí-Chriosaithe  - Léarscáile Forlíontaí

Mhol Tithíocht do Chách– Plean Tithíochta Nua d’Éirinn an Rialtais cáin nua chun talamh folamh a ghníomhachtú ar mhaithe le críocha cónaithe mar chuid den Chonair chun Soláthar Tithíochta Nua a Mhéadú.

Tháinig Cáin Talún Criosaithe Cónaithe isteach san Acht Airgeadais 2021. Tá an próiseas chun talamh lena mbaineann an cháin a shainaithint ar siúl anois agus beidh an cháin iníoctha ó 2024.

Is é cuspóir na cánach ná talamh a ghníomhachtú atá seirbhísithe agus criosaithe le haghaidh úsáide cónaithe nó úsáide measctha, lena n-áirítear úsáid chónaithe, chun soláthar tithíochta a mhéadú agus chun athghiniúint tailte folmha agus díomhaoine in áiteanna uirbeacha a chinntiú. Aithníodh na suíomhanna seo laistigh de phleananna reachtúla úsáide talún mar shuíomhanna cuí le haghaidh tithíochta agus bhain siad tairbhe as infheistíocht sna príomhsheirbhísí chun tacú le tithíocht a sheachadadh. 

Tá dhá chuid ag an bpróiseas CTCC

1) An talamh a aithint agus a mhapáil de réir raon feidhme don cháin. Déanann údaráis áitiúla é seo trí dhréacht-léarscáileanna, léarscáileanna forlíontacha agus deiridh a fhoilsiú — féach thíos.

2) Riarachán na cánach, atá le déanamh ag na Coimisinéirí Ioncaim ó 2024 ar aghaidh. 

Talamh a aithint atá faoi dhliteanas CTCC

Déantar talamh atá faoi dhliteanas CTCC a shainaithint trí phróiseas céimnithe mar atá leagtha amach thíos.

Céim na ndréacht-léarscáileanna — dúnadh na haighneachtaí

Rinne Comhairle Cathrach na Gaillimhe dréacht-léarscáil den talamh a mheastar a bheith faoi raon feidhme RZLT ar an 1 Samhain 2022 a ullmhú agus a fhoilsiú.  D’fhéadfaí aighneachtaí a dhéanamh maidir le talamh ar an dréacht-léarscáil suas go dtí an 1 Eanáir 2023.  D ’fhéadfadh aighneachtaí agóid a dhéanamh maidir le talamh a chur san áireamh ar an dréacht-léarscáil, an dáta a measadh go raibh talamh laistigh de raon feidhme na cánach, nó athrú ar chriosú a iarraidh. D’fhéadfadh aighneachtaí talamh breise a mheastar a bheith faoi raon feidhme na cánach a shainaithint freisin.

Má rinne tú aighneacht ar an dréacht-léarscáil a bhaineann le talamh atá i d’úinéireacht, bhí Comhairle Cathrach na Gaillimhe i dteagmháil leat maidir le toradh a mbreithnithe ar d’aighneacht. 

Céim na léarscáile forlíontaí — táthar ag oscailt na n-aighneachtaí go dtí an 1 Meitheamh 2023

Mar thoradh ar aighneachtaí a rinneadh ar na dréacht-léarscáileanna nó mar gheall ar leasuithe ar chriosuithe nó ar stádas seirbhísithe nó toisc faisnéis eile a bheith ar fáil lena sainaithnítear talamh, d’ullmhaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe  léarscáil fhorlíontach den talamh a mheastar a bheith faoi raon feidhme RZLT amhail ón 1 Aibreán 2023.

Tá an léarscáil fhorlíontach ar fáil thíos agus  sna hOifigí Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8 ó 9:00am go 4.00pm, Luan go hAoine.

 

Féadfaidh aon duine nó aon pháirtí leasmhar aighneachtaí a dhéanamh i leith talún ar an léarscáil fhorlíontach ón 1 Bealtaine 2023 go dtí an 1 Meitheamh 2023. Déantar plé sa bhreis leis seo i mionsonraí thíos.

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bhfuil réadmhaoin chónaithe faoi réir CTCC má tá siad faoi réir Cánach Maoine Áitiúla, cé go bhfuil siad san áireamh ar an léarscáil. Ní gá aighneacht a dhéanamh chun an cineál réadmhaoine cónaithe seo a bhaint den léarscáil.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach féidir aighneachtaí a dhéanamh ag an gcéim seo ach amháin maidir le talamh atá sa léarscáil fhorlíontach.  Níor cheart aighneachtaí a dhéanamh maidir le talamh a bhí ar na dréacht-léarscáileanna a d’fhoilsigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mí na Samhna 2022.

Is féidir le haighneachtaí dúshlán a thabhairt maidir le tailte áirithe a áireamh ar an léarscáil fhorlíontach ar an mbonn nach gcomhlíonann na tailte sin na critéir atá leagtha amach sa reachtaíocht ábhartha; an dáta ar a meastar go gcomhlíonann an talamh na critéir seo; nó is féidir athrú criosaithe a iarraidh. Níor chóir go n-aithneofaí le haighneachtaí talamh breise a bhfuil an chuma air go gcomhlíonann sé na critéir mar nach bhfuil aon fhoráil ann chun talamh nua a chur leis na léarscáileanna ag an gcéim seo sa phróiseas. Aon talamh breise ar cosúil go gcomhlíonann sé na critéir, féadfar é a shainaithint le linn an phróisis aighneachtaí a dhéanfar mar chuid den nuashonrú bliantúil ar na léarscáileanna ó 2024 ar aghaidh.

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh:

 • Úsáid a bhaint as an tairseach aighneachtaí ar líne tar éis clárúcháin ag consult.galwaycity.ie
 • Trí ríomhphost chuig rzlt@galwaycity.ie agus
 • Sa phost chuig an bPleanálaí Sinsearach, An Roinn Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8.

Tá tuilleadh eolais faoi aighneacht a dhéanamh ar fáil thíos.

An léarscáil dheiridh — 1 Nollaig 2023

Déanfar talamh atá le feiceáil ar na dréacht-léarscáileanna agus ar na léarscáileanna forlíontacha araon, faoi réir thoradh na n-aighneachtaí a dhéanfar i leith an dá léarscáil, a chur san áireamh ar an léarscáil dheiridh talún atá faoi raon feidhme na cánach i limistéar an údaráis áitiúil a fhoilseofar ar an 1 Nollaig 2023. Beidh an talamh seo faoi réir na cánach ach amháin má tá sé díolmhaithe mar réadmhaoin chónaithe, mar atá leagtha amach thuas, nó má thagann sé faoi aon díolúine eile dá bhforáiltear sa reachtaíocht.

Déanfar athbhreithniú agus athmheas ar an léarscáil deiridh gach bliain ó 2025 ar aghaidh.

Tuilleadh eolais faoi CTCC

Cuimsíonn léarscáil CTCC, mar a d'ullmhaigh agus a d'fhoilsigh na húdaráis áitiúla í, tailte a chomhlíonann na critéir ábhartha le cur ar an léarscáil mar atá leagtha amach sa reachtaíocht.

Is faoi na Coimisinéirí Ioncaim é riar an CTCC. 

Is féidir teacht ar an reachtaíocht atá mar bhonn leis an CTCC i gCuid 22A den Acht Comhdhlúite Cánacha,1997 mar a tugadh isteach san Acht Airgeadais 2021 arna leasúsan Acht Airgeadais 2022. Féadtar treoir maidir le riaradh na cánach a fháil anseo.

Is féidir breathnú anseo ar na Treoirlínte maidir le Cáin Talún Criosaithe Cónaithe, mar atá ullmhaithe agus foilsithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, chun cabhrú le húdaráis phleanála na léarscáileanna a fhoilsiú.

Is féidir leat freagraí a fháil ar roinnt ceisteanna a chuirtear go minic faoin CTCC agus conas aighneacht a dhéanamh anseo: RZLT Léarscáil Bhreise - Do Cheisteanna Freagartha

Aighneacht a dhéanamh ar an léarscáil fhorlíontach

Is féidir aighneachtaí maidir leis an léarscáil fhorlíontach a dhéanamh suas go dtí an 1 Meitheamh 2023 agus an dáta sin san áireamh. Is féidir le haighneachtaí:

 • Agóid a dhéanamh maidir le talamh a áireamh ar an léarscáil fhorlíontach má mheasann an t-úinéir nach gcomhlíonann an talamh na critéir lena gcinntear an talamh faoi raon feidhme
 • Chun dúshlán an dáta a mheastar a bheith i raon feidhme na talún a thabhairt
 • Athrú criosaithe a iarraidh.

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mór an suíomh a shainaithint go soiléir san aighneacht agus breac-chuntas a thabhairt ar an athrú (i.e. eisiamh talún ar léarscáil an údaráis áitiúil nó an dáta ar chomhlíon an suíomh na critéir le cur ar an léarscáil den chéad uair) ar an mapáil Cáin Talún Chriosaithe Cónaithe atá á lorg agat, chomh maith le bonn cirt a thabhairt don athrú atá á lorg. Ní mór a lua san aighneacht na critéir atá leagtha amach in Alt 653B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 ar a bhfuil tú ag brath i d’aighneacht don talamh a bheith as scóip. Féadfaidh an t-údarás áitiúil faisnéis bhreise a iarraidh freisin tar éis d'aighneacht a fháil (m.sh. cruthúnas úinéireachta nó tuilleadh faisnéise). 

Aighneachtaí úinéir talún

Má tá aighneacht á déanamh agat ar an léarscáil fhorlíontach maidir le talamh atá faoi úinéireacht agat nó thar ceann úinéir na talún, tabhair faoi deara an méid seo a leanas:

 • Ní mór d’ainm agus do sheoladh a bheith san áireamh san aighneacht
 • Ní mór léarscáil de chuid an tSuirbhéireachta Ordanáis a bheith in éineacht le haighneachtaí ó úinéir talún maidir lena dtalamh féin ag taispeáint na maoine ar scála cuí, 1:1000 (ceantair uirbeacha) nó 1:2500 (ceantair thuaithe) atá oiriúnach chun an talamh atá i gceist a aithint. Tabhair faoi deara go bhféadfadh an t-údarás áitiúil cruthúnas ar úinéireacht suímh a iarraidh.
 • Má tá do thalamh ar an léarscáil, b'fhéidir gur mhaith leat aird an údaráis áitiúil a tharraingt ar chúrsaí a léiríonn nach bhfuil an talamh i scóip don cháin, nó nach bhfuil an dáta a measadh an talamh i scóip ceart agus ba chóir gur athraítear é. 
 • Tagairt do chritéir in Alt 653B den Acht um Chomhdhlúthú Cánacha 1997 – ba cheart d'aon aighneacht tagairt a dhéanamh dóibh seo mar aon le fianaise lena mbreithniú ag an údarás áitiúil chun tacú le haon éilimh maidir le cineál seirbhísithe na talún nó aon eisiamh ba cheart a chur i bhfeidhm.
 • Ba cheart go leagfaí amach san aighneacht aon réasúnú le talamh a eisiamh, le tagairt do na critéir sa reachtaíocht.
 • Má tá aighneacht á déanamh agat i ndáil le criosú, tabhair faoi deara le do thoil nach féidir aighneacht ina n-iarrtar athrú ar chriosú a dhéanamh ach amháin i ndáil le talamh atá ar an léarscáil fhorlíontach. 
 • Sa chás go lorgaítear athrú criosaithe úsáide talaimh, ba cheart don úinéir talamh a leagan amach cén fáth go bhfuil an t-athrú criosaithe ar mhaithe le pleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe an cheantair, chomh maith le haon chúinsí eile ar mian leo aird an údaráis áitiúil a tharraingt orthu.

Aighneachtaí tríú Páirtí

Má tá aighneacht á déanamh agat faoi thalamh ar an léarscáil fhorlíontach nach bhfuil tú i d’úinéir uirthi, is aighnitheoir tríú páirtí thú. Ní féidir le tríú páirtithe aighneacht a dhéanamh maidir le criosú.

I d'aighneacht ba cheart duit na nithe seo a leanas a chur san áireamh:

 • D'ainm agus do sheoladh
 • Eolas chun an talamh a aithint - cur síos scríofa, Éirchód nó léarscáil le himlíne curtha thart ar an gceantar. I gcás nach féidir leis an údarás áitiúil an talamh a aithint b'fhéidir nach mbeidh siad in ann an aighneacht a chur san áireamh.
 • Féadfaidh sé gur mian leat aird an údaráis áitiúil a tharraingt ar chúrsaí a léiríonn nach bhfuil an talamh faoi raon feidhme na cánach, nó nach bhfuil an dáta a measadh an talamh a bheith faoi raon feidhme cruinn agus gur chóir é a athrú. 
 • Tagairt do chritéir in Alt 653B den Acht um Chomhdhlúthú Cánacha 1997 – ba cheart d'aon aighneacht tagairt a dhéanamh dóibh seo mar aon le fianaise lena mbreithniú ag an údarás áitiúil chun tacú le haon éilimh maidir le cineál seirbhísithe na talún nó aon eisiamh ba cheart a chur i bhfeidhm.
 • Ba cheart aon fhírinniú maidir le heisiamh talún a leagan amach san aighneacht, le tagairt do na critéir sa reachtaíocht.

Cén cineál formáide ar cheart a bheith ar d'aighneacht?

 • Is féidir aighneachtaí a dhéanamh:

 • Úsáid a bhaint as an tairseach aighneachtaí ar líne tar éis clárúcháin ag consult.galwaycity.ie
 • Trí ríomhphost chuig rzlt@galwaycity.ie agus
 • Sa phost chuig an bPleanálaí Sinsearach, An Roinn Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8.

Beidh na léarscáileanna dá dtagraítear thuas agus CCanna ar fáil lena n-iniúchadh ag na láithreacha seo a leanas:

Cosaint Sonraí  

Maidir le haon aighneacht a dhéanamh, bíodh sé sin ag an úinéir talún nó ag tríú páirtí, tabhair faoi deara an méid seo a leanas: 

 • Bailítear an fhaisnéis phearsanta (sonraí) a bhailítear le linn an phróisis chomhairliúcháin chun aighneachtaí a fháil agus déileáil leo.
 • Is féidir sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil a úsáid chun teagmháil a dhéanamh le tíolacóir a mhaíonn gurb é/í úinéir talún láithreáin ar leith é/í. Déanfar é seo chun fianaise a iarraidh de réir mar is gá chun a n-úinéireacht ar an láithreán a chruthú, de réir alt 653 G(4) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 nó chun tuilleadh eolais a iarraidh ar an úinéir talún de réir alt 653 H(2) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.
 • Féadfaidh údarás áitiúil, i gcás ina measann sé go bhfuil gá leis chun cinneadh a dhéanamh, laistigh de 21 lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas faoi Alt 653H(1) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, tuilleadh faisnéise a iarraidh ar Uisce Éireann, ar an Údarás um Bóithre Náisiúnta nó ar dhuine dá dtagraítear in airteagal 28 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001.
 • Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a bpróiseálann Comhairle Cathrach na Gaillimhe Sonraí Pearsanta féach anseo https://www.galwaycity.ie/raiteas-priobhaideachais-pleanala 
 • Sainaithin aon chodanna de d'aighneacht ina bhfuil sonraí pearsanta nó íogair ó thaobh na tráchtála de nach mian leat a fhoilsiú, le do thoil. 

Cad a Tharlaíonn ina dhiaidh seo

Déanfar gach aighneacht scríofa a mheas. Déanfaidh an t-údarás Áitiúil cinneadh scríofa maidir le haighneachtaí ó úinéirí talún. I measc na bpríomhchéimeanna a thógfaidh an t-údarás áitiúil sula bhfoilseofar léarscáil dheiridh tá, ach níl siad teoranta do na nithe seo a leanas.

Le haghaidh aighneachtaí a rinneadh ar an Dréacht-léarscáil

 • I gcás ina n-iarrann úinéir talún go n-eisiafaí a láithreán ón dréachtléarscáil ar an mbonn nach gcomhlíonann sé na critéir maidir le bheith i raon feidhme, nó go gcuireann sé in aghaidh an dáta ónar chomhlíon talamh ar an léarscáil na critéir sin, ní mór don údarás áitiúil fógra a thabhairt don úinéir faoina chinneadh talamh a choinneáil nó a eisiamh ón dréacht-léarscáil tráth nach déanaí ná an 1 Aibreán 2023.
 • Ní mór don úinéir talaimh achomharc a dhéanamh ar chinneadh an údaráis áitiúil maidir le haighneacht úinéir talún ar an dréachtléarscáil, a thaisceadh ag an úinéir talún leis an mBord Pleanála roimh 1ú Bealtaine 2023.

Léarscáil Fhorlíontach

 • Ní mór aighneachtaí maidir le talamh atá sainaitheanta ar an léarscáil fhorlíontach amháin a dhéanamh tráth nach déanaí ná an 1 Meitheamh 2023. 
 • Foilseofar aighneachtaí a fhaightear maidir leis an léarscáil fhorlíontach ar shuíomh gréasáin an údaráis áitiúil roimh 11ú Meitheamh 2023 (nóta: sonraípearsanta, i.e. déanfar ainm, seoladh tíolactha agus sonraí teagmhála an tíolactha a bhaint amach, ach foilseofar suíomh tailte lena mbaineann an aighneacht mar aon le forais na haighneachta).
 • Sa chás go n-iarrann úinéir talún a láithreán a eisiamh ón dréachtléarscáil ar an mbonn nach gcomhlíonann sé na critéir maidir le bheith i scóip, nó tugann sé dúshlán an dáta as ar chomhlíon talamh ar an léarscáil na critéir seo, ní mór don údarás áitiúil a chinneadh a chur in iúl don úinéir tráth nach déanaí ná 1 ú Aibreán 2023.
 • Sa chás gur mian le húinéir talún achomharc a dhéanamh ar chinneadh ón údarás áitiúil gan talamh a eisiamh ar an léarscáil fhorlíontach leis an mBord Pleanála, ní mór dóibh é sin a dhéanamh faoin 1 Meán Fómhair 2023.
 • Ní mór don údarás áitiúil — a léiríonn toradh aon achomhairc chuig an mBord, aon eisiamh ar léarscáileanna de bhun cinntí a rinne na húdaráis áitiúla mar fhreagra ar aighneachtaí a rinneadh nó athruithe ar chriosú — léarscáil dheiridh a ullmhú agus a fhoilsiú faoin 1 Nollaig 2023.
 • I gcás inar iarr úinéir talaimh athrú ar chriosú a gcuid talún, déanfaidh an tÚdarás Áitiúil meastóireacht ar an aighneacht agus breithneoidh sé cibé acu ar cheart nó nár cheart athrú a dhéanamh. (Ní dhéanfar tionscnamh ar an bpróiseas athraithe ach amháin tar éis meastóireacht a dhéanamh ar aon iarratais ar athrú criosaithe a dhéantar maidir leis na dréachtléarscáileanna agus na léarscáileanna forlíontacha chun ligean do gach iarratas ar athruithe ar chriosú a mheas le chéile)

Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas ar fáil in ‘Cáin Talún Cónaí-Chriosaithe— Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’ mar atá foilsithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta anseo

An féidir liom achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an údaráis áitiúil?

Bhí go dtí 1 Bealtaine 2023 ag úinéir talún chun achomharc a dhéanamh ar chinneadh an údaráis áitiúil maidir le haighneachtaí a rinneadh i ndáil leis an dréacht-léarscáil chuig an mBord Pleanála.

Tá go dtí an 1 Meán Fómhair 2023 ag úinéirí talún chun achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an údaráis áitiúil maidir le haighneachtaí i ndáil leis an léarscáil fhorlíontach chuig an mBord Pleanála. Ní mór achomhairc a dhéanamh i scríbhinn ina leagtar amach forais achomhairc. Níl aon fhorálacha ann do thríú páirtí achomharc a dhéanamh i gcoinne chinneadh údaráis áitiúil talamh a choinneáil nó a bhaint de dhréacht-léarscáil nó léarscáil fhorlíontach

Conas is féidir liom tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas mapála agus aighneachtaí?

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil ar an bpróiseas mapála nó ar aighneacht a dhéanamh, seiceáil ‘Freagraí ar Do chuid Ceisteanna’ atá ar fáil anseo: RZLT Léarscáil Bhreise - Do Cheisteanna Freagartha  Má bhaineann do cheist le limistéar talún ar leith nó mura bhfuil an freagra le fáil sna Ceisteanna Coitianta, déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála.

Tá tuilleadh eolais ar an bpróiseas ar fáil freisin trí ‘Cáin Talún Cónaí-Chriosaithe— Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’ anseo.

Mar atá leagtha amach thuas, tá dhá chuid sa phróiseas CTCC.  Éilítear ar na húdaráis áitiúla tabhairt faoin mapáil a shainaithníonn an talamh atá faoi réir na cánach, lena n-áirítear nuashonrú bliantúil ar an léarscáil dheiridh a fhoilseofar an 1 Nollaig 2023. Ina dhiaidh sin, is iad na Coimisinéirí Ioncaim a thabharfaidh faoi riar na cánach.

Mar gheall nach riarann an t-údarás áitiúil an cháin nílimid in ann aon cheisteanna a fhreagairt maidir le riaradh na cánach. Ba chóir gach ceist maidir le riar na cánach a chur chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

Ag féachaint do róil na n-údarás áitiúil agus na gCoimisinéirí Ioncaim faoi seach sa phróiseas CTCC, ba cheart fiosruithe maidir leis an mapáil a dhéanamh chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe . Áirítear leis seo fiosruithe maidir le;

 • Critéir le haghaidh áireamh ar Dhréacht-léarscáil (dréacht-léarscáil foilsithe ar an 1 Samhain 2022)
 • Aighneachtaí ar an Dréacht-léarscáil (spriocdháta imithe 1 Eanáir 2023)
 • Cinntí ar Dhréacht-Léarscáil (ar cuireadh úinéirí talún ar an eolas faoi chinntí ar an 1 Aibreán 2023 nó roimhe sin)
 • Léarscáil fhorlíontach (foilsithe 1 Bealtaine 2023)
 • Aighneachtaí ar léarscáil fhorlíontach — tráth nach déanaí ná an 1 Meitheamh 2023
 • Cinntí maidir le léarscáil fhorlíontach — tráth nach déanaí ná an 1 Lúnasa 2023
 • Aighneachtaí criosaithe
 • Achomhairc (nach mór a chur faoi bhráid an Bhoird Pleanála)
 • An léarscáil dheiridh — le foilsiú tráth nach déanaí ná an 1 Nollaig 2023
 • Léarscáil Chríochnaitheach athbhreithnithe Bhliantúil — le foilsiú go bliantúil ó 2025 ar aghaidh

Ba chóir ceisteanna maidir le riaradh na cánach a dhéanamh ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim Cuimsíonn sé seo ceisteanna ar;

 • Cad is suíomh ábhartha ann chun críche CTCC
 • Daoine faoi dhliteanas
 • An méid cánach talún criosaithe cónaithe
 • Oibleagáid le clárú
 • Oibleagáid ar dhuine faoi dhliteanas tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh
 • Iarchur agus laghdú cánach talún criosaithe cónaithe, chomh maith le díolúintí ó na rudaí céanna

Cad a dhéanaim más Úinéir Tí mé

Tá mo theach agus mo ghairdín ar an léarscáil. Cad í an iarmhairt?

Aithnítear do theach agus do ghairdín ar an léarscáil toisc go gcomhlíonann sé na critéir don cháin, atá bunaithe ar chriosuithe faoi stiúir cónaithe agus seirbhísiú de réir infreastruchtúir atá oiriúnach chun tithíocht a sholáthar.  Níl an teach agus an gairdín faoi dhliteanas na cánach, chomh fhada is atá an teach faoi réir Cánach Maoine Áitiúla (CATT).

An gá dom aighneacht a chur isteach?

Níl sé riachtanach. Fiú má aithnítear do theach ar na léarscáileanna, níl áiteanna cónaithe faoi dhliteanas i leith na cánach ina bhfuil siad faoi réir CMÁ. 

Cad a tharlaíonn má tá mo ghairdín níos mó ná 0.4047ha (1 acra)

Má tá do ghairdín níos mó ná an méid seo, ní mór duit clárú don CTCC leis na Coimisinéirí Ioncaim, ach ní bheidh do theach agus do ghairdín faoi dhliteanas na cánach. Beidh tú in ann clárú do CTCC ó dheireadh 2023 ar aghaidh. Ní gá aon ghníomh a dhéanamh chun clárú ag an am seo.  Féach ar revenue.ie le do thoil, le sonraí a fháil níos gaire don am.

 

File is downloading...