Residential Zoned Land Tax Consultation

Dúnta1 Sam, 2022, 9:00am - 1 Ean, 2023, 11:59pm

Primary tabs

CÁIN AR THALAMH CRIOSAITHE CHÓNAITHE

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Tabhair faoi deara, ainneoin go bhfuil siad le fáil ar an léarscáil RZLT, nach bhfuil maoin chónaithe faoi réir na Cánach Talamh Criosaithe Chónaithe (RZLT) má tá an mhaoin sin faoi réir na Cánach Maoine Áitiúil (LPT). Ní gá aighneacht a dhéanamh chun a leithéid de mhaoin chónaithe a bhaint den léarscáil.

Níl maoin chónaithe atá níos mó ná 0.4047 (1 acra), faoi réir RZLT ach ní mór a leithéid a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim.

 

Mhol Tithíocht do Chách – Plean Nua Tithíochta d’Éirinn de chuid an Rialtais cáin nua chun talamh folamh a ghníomhachtú chun críocha cónaithe mar chuid den Conair chun an Soláthar Nua Tithíochta a Mhéadú.

Tugadh an Cháin ar Thalamh Criosaithe Chónaithe isteach san Acht Airgeadais 2021. Tá an próiseas chun talamh lena mbaineann an cháin a shainaithint ar bun anois agus beidh an cháin iníoctha ó 2024 ar aghaidh.

Is é cuspóir na cánach talamh atá seirbhísithe agus criosaithe d’úsáid chónaithe nó d’úsáid mheasctha, lena n-áirítear úsáid chónaithe, a ghníomhachtú chun soláthar tithíochta a mhéadú agus chun athnuachan ar thailte folmha agus díomhaoin i suíomhanna uirbeacha a chinntiú. Tá na láithreacha seo aitheanta laistigh de phleananna reachtúla úsáide talún mar shuímh oiriúnacha do thithíocht agus bhain siad leas as infheistíocht sna príomhsheirbhísí chun tacú le soláthar tithíochta.. 

Tá dhá chuid sa phróiseas RZLT

 1. Aithint agus mapáil na talún i raon feidhme na cánach. Déanann údaráis áitiúla é seo trí dhréachtaí agus léarscáileanna forlíontacha a fhoilsiú – féach thíos.
 2. Riar na cánach, a bheidh le déanamh ag na Coimisinéirí Ioncaim ó 2024 ar aghaidh. 

Sainaithint na talún atá faoi dhliteanas i leith RZLT

Tá dréachtléarscáil den talamh a mheastar a bheidh san áireamh i raon RZLT amhail ar an 1 Deireadh Fómhair, 2022 ullmhaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

Tá an dréachtléarscáil ar fáil anseo mar léarscáil idirghníomhach agus anseo freisin:

Is féidir breathnú ar chóip chrua den léarscáil agus de na Ceisteanna Coitianta freisin in Oifigí Pleanála Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8 idir 9:00am - 4.00pm, Luan - Aoine.

Féadfaidh daoine aonair nó páirtithe leasmhara aighneachtaí a dhéanamh maidir leis an talamh ar an dréachtléarscáil. Tá tuilleadh sonraí maidir leis seo le fáil thíos.

Tabhair faoi deara, ainneoin go bhfuil maoin chónaithe le fáil ar an léarscáil, nach bhfuil a leithéid sin de mhaoin chónaithe faoi réir RZLT má tá sí faoi réir na Cánach Maoine Áitiúil. Ní gá aighneacht a dhéanamh chun a leithéid seo de mhaoin chónaithe a bhaint den léarscáil.

Is féidir leis an bpobal aighneachtaí maidir leis an dréachtléarscáil a dhéanamh idir an 1 Samhain 2022 agus an 1 Eanáir 2023D’fhéadfadh na haighneachtaí seo dúshlán an chinnidh tailte áirithe a áireamh ar an dréachtléarscáil a thabhairt ar an mbonn nach gcomhlíonann na tailte sin na critéir atá sonraithe sa reachtaíocht chuí; an dáta a mheastar go bhfuil na critéir seo á gcomhlíonadh ag an talamh nó is féidir iarratas a dhéanamh go n-athrófar an criosú. I rith chéim na dréachtléarscáile, d’fhéadfaí talamh breise a shainaithint sna haighneachtaí ar cosúil go bhfuil na critéir á chomhlíonadh aige agus atá, dá réir sin, le cur san áireamh, agus a d’fhéadfaí a áireamh ar an léarscáil fhorlíontach.

Conas is féidir aighneacht a dhéanamh?

 • Bain úsáid as an tairseach aighneachta ar líne i ndiaidh duit clárú ag consult.galwaycity.ie
 • Seol r-phost chuig rzlt@galwaycity.ie agus
 • Seol aighneacht tríd an bpost chuig An Pleanálaí Sinsearach, An Roinn Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8.

Foilseofar léarscáil bhreise an 1 Bealtaine 2023 ina sainaithneofar talamh breise a mheastar a bheith laistigh de raon feidhme mar thoradh ar athrú criosaithe, seirbhísithe nó nuair a thagann an t-údarás áitiúil ar an eolas faoin talamh sin, nár cuireadh ar an dréacht-léarscáil. , na critéir maidir le bheith laistigh den raon feidhme a chomhlíonadh, mar shampla i gcás ina n-aithnítear é seo le linn aighneachtaí. Beidh an léarscáil fhorlíontach ar taispeáint go poiblí freisin agus oscailte d’aighneachtaí a d’fhéadfadh dúshlán a thabhairt do thalamh breise a chur ar an léarscáil.

Déanfar talamh a bheidh le feiceáil ar na dréacht-léarscáileanna agus ar na léarscáileanna forlíontacha araon, arna leasú chun toradh aighneachtaí a dhéanfar maidir leis an talamh ar na léarscáileanna seo a chur san áireamh, a áireamh ar an léarscáil deiridh talún a bhfuil raon feidhme na cánach sa limistéar údaráis áitiúil ina leith. a fhoilsiú ar 1 Nollaig 2023. Beidh an talamh seo faoi réir na cánach mura bhfuil sé díolmhaithe mar mhaoin chónaithe, mar a leagtar amach thuas.

Áirítear ar léarscáil RZLT arna hullmhú agus arna fhoilsiú ag na húdaráis áitiúla tailte a chomhlíonann na critéir ábhartha le cur ar an léarscáil mar atá leagtha amach sa reachtaíocht.

Is ceist do na Coimisinéirí Ioncaim é riarachán an RZLT. 

Is féidir an reachtaíocht atá mar thaca don RZLT a fháil i gCuid 22A den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997. Tá treoir maidir le riar na cánach le fáil anseo

Is féidir na Treoirlínte um Cháin Talún Criosaithe Cónaithe, arna n-ullmhú agus arna bhfoilsiú ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, chun cabhrú le húdaráis phleanála na léarscáileanna a fhoilsiú a fheiceáil anseo.

Is féidir leat freagraí a fháil ar roinnt ceisteanna coitianta faoin RZLT agus conas aighneacht a dhéanamh anseo [nasc le Cáin Talún Criosaithe Cónaithe - Freagraí ar do cheisteanna] 

Ag déanamh aighneachta

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig:

 • Dúshlán a dhéanamh maidir le talamh a chur ar an léarscáil má mheasann an t-úinéir nach gcomhlíonann an talamh na critéir a chinneann an talamh i scóip.
 • Dúshlán a thabhairt don dáta a mheastar an talamh a bheith laistigh de scóip
 • Iarr ar athrú criosaithe.
 • Talamh breise a aithint a d’fhéadfadh teacht faoin scóip (don dréachtléarscáil amháin)

Tabhair do d’aire le do thoil go gcaithfidh d’aighneacht an suíomh a shainaithint go soiléir agus breac-chuntas a thabhairt ar an athrú (i.e. talamh a chur san áireamh nó a eisiamh ar léarscáil údaráis áitiúil, nó an dáta ar chomhlíon an láithreán na critéir le cur ar an léarscáil den chéad uair) ar an léarscáiliú Cánach Talún Criosaithe Cónaithe. atá á lorg agat, chomh maith le bonn cirt a thabhairt don athrú atá á lorg. Ní mór don aighneacht na critéir atá leagtha amach in Alt 653B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 a bhfuil tú ag brath orthu a lua i d’aighneacht le go mbeidh an talamh laistigh nó lasmuigh den scóip. Féadfaidh an t-údarás áitiúil faisnéis bhreise a iarraidh freisin tar éis duit d’aighneacht a fháil (m.sh. cruthúnas úinéireachta nó tuilleadh faisnéise).  

Aighneachtaí úinéirí talún

If you are making a submission in respect of land that you own or on behalf of the landowner, please note the following:

 • D'ainm agus do sheoladh
 • Ní mór léarscáil de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis a thaispeánann an réadmhaoin ar scála cuí, 1:1000 (ceantair uirbeacha) nó 1:2500 (ceantair thuaithe) atá oiriúnach chun an talamh atá i gceist a aithint, a bheith ag gabháil le haighneachtaí ó úinéir talún maidir lena thalamh féin. Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh an t-údarás áitiúil cruthúnas ar úinéireacht an láithreáin a iarraidh.
 • Má tá do thalamh ar an léarscáil, b'fhéidir gur mhaith leat aird an údaráis áitiúil a thabhairt ar ábhair a thaispeánann nach bhfuil an talamh laistigh de scóip na cánach, nó nach bhfuil an dáta ar measadh an talamh laistigh den scóip ceart agus nár cheart. a athrú.
 • Tagairt do chritéir in Alt 653B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 – ba chóir d'aon aighneacht tagairt a dhéanamh dóibh seo mar aon le fianaise le breithniú ag an údarás áitiúil chun tacú le haon éileamh maidir le nádúr seirbhísithe na talún nó aon eisiaimh ar cheart a chur i bhfeidhm. Ní mór tagairt a dhéanamh do na critéir seo freisin má fhéachann an aighneacht le talamh breise a chur ar an léarscáil.
 • Ba chóir go leagfadh an aighneacht amach aon údar atá le talamh a chuimsiú nó a eisiamh, ag tagairt do na critéir sa reachtaíocht.
 • Má tá aighneacht á déanamh agat maidir le criosú, tabhair faoi deara le do thoil nach féidir aighneacht ag iarraidh athrú ar chriosú a dhéanamh ach amháin maidir le talamh atá ar an léarscáil cheana féin.
 • Sa chás go bhfuil athrú ar chriosú úsáid talún á lorg, ba chóir don úinéir talún a leagan amach cén fáth a bhfuil an t-athrú ar chriosú ar mhaithe le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair, chomh maith le haon imthosca eile ar mian leo a chur faoi bhráid an údaráis áitiúil. aird.

Aighneachtaí Tríú Páirtí

Má tá aighneacht á déanamh agat faoi thalamh nach leat é, is aighnitheoir tríú páirtí tú. Ní féidir le tríú páirtithe aighneacht a dhéanamh maidir le criosú.

Ba cheart duit na nithe seo a leanas a chur san áireamh i d’aighneacht

 • D'ainm agus do sheoladh
 • Faisnéis chun an talamh a shainaithint - cur síos scríofa, Eircode nó léarscáil leis an limistéar imlínithe. I gcás nach féidir leis an údarás áitiúil an talamh a shainaithint b’fhéidir nach mbeidh siad in ann an aighneacht a chur san áireamh.
 • Maidir le talamh ar an léarscáil, b’fhéidir gur mhaith leat aird an údaráis áitiúil a thabhairt ar ábhair a thaispeánann nach bhfuil an talamh laistigh de scóip na cánach, nó nach bhfuil an dáta ar measadh an talamh laistigh den scóip ceart agus gur cheart é a athrú. .
 • Nach bhfuil an talamh ar an dréachtléarscáil faoi láthair agus an bhfuil d'aighneacht ag moladh gur cheart é a mheas mar scóip don cháin?
 • Tagairt do chritéir in Alt 653B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 – ba chóir d'aon aighneacht tagairt a dhéanamh dóibh seo mar aon le fianaise le breithniú ag an údarás áitiúil chun tacú le haon éileamh maidir le nádúr seirbhísithe na talún nó aon eisiaimh ar cheart a chur i bhfeidhm. Ní mór tagairt a dhéanamh do na critéir seo freisin má fhéachann an aighneacht le talamh breise a chur ar an léarscáil.
 • Ba chóir go leagfadh an aighneacht amach aon údar atá le talamh a chuimsiú nó a eisiamh, ag tagairt do na critéir sa reachtaíocht.

Cén fhormáid ar cheart an aighneacht a dhéanamh?

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh:

 • Úsáid a bhaint as an tairseach aighneachtaí ar líne tar éis clárúcháin ag consult.galwaycity.ie

 • Trí ríomhphost chuig rzlt@galwaycity.ie agus
 • Sa phost chuig an bPleanálaí Sinsearach, An Roinn Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8.

Maidir le haon aighneacht a dhéanamh, bíodh sé ag an úinéir talún nó ag tríú páirtí, tabhair faoi deara iad seo a leanas le do thoil:

 • Bailítear an fhaisnéis phearsanta (sonraí) a bhailítear le linn an phróisis chomhairliúcháin chun críche aighneachtaí a fháil agus chun déileáil leo.
 • Is féidir na sonraí teagmhála a thugtar a úsáid chun teagmháil a dhéanamh le haighnitheoir a mhaíonn gur úinéir talún é ar shuíomh ar leith. Is éard a bheidh i gceist leis seo ná fianaise a iarraidh de réir mar is gá chun a n-úinéireacht ar an láithreán a chruthú, de réir 653D(4) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 nó tuilleadh faisnéise a iarraidh ón úinéir talún de réir 653E(2) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.
 • Féadfaidh údarás áitiúil, nuair a mheasann sé go bhfuil gá leis chun críocha an cinneadh a dhéanamh, laistigh de 21 lá ón dáta dá dtagraítear in 653D(1) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, tuilleadh faisnéise a iarraidh ar Uisce Éireann, an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta. nó ó dhuine dá dtagraítear in airteagal 28 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001.
 • Chun tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi a bpróiseálann Comhairle Cathrach na Gaillimhe Sonraí Pearsanta, féach ar ár Ráiteas Príobháideachta.

 • Sainaithin, le do thoil, aon chuid de d'aighneacht ina bhfuil sonraí pearsanta nó íogaire tráchtála nach mian leat go bhfoilseofaí iad

Cad a Tharlaíonn Ar Aghaidh

Déanfar gach aighneacht scríofa a mheas. Déanfaidh an t-údarás áitiúil cinneadh scríofa maidir le haighneachtaí ó úinéirí talún. Áirítear na príomhchéimeanna a ghlacfaidh an t-údarás áitiúil sula bhfoilseofar léarscáil deiridh, ach níl siad teoranta dóibh seo a leanas.

Dréacht-léarscáil

 • Foilseofar aighneachtaí a gheofar maidir leis an dréachtléarscáil ar shuíomh Gréasáin an údaráis áitiúil faoin 11 Eanáir 2023 (nóta: déantar sonraí pearsanta, i.e. ainm, seoladh an t-aighnitheoir agus sonraí teagmhála an aighneora, a chur in eagar, ach suíomh na dtailte ar chucu a foilsítear gaol na haighneachta mar aon le forais na haighneachta).
 • Sa chás go n-iarrann úinéir talún a láithreán a eisiamh ón dréachtléarscáil ar an mbonn nach gcomhlíonann sé na critéir maidir le bheith laistigh den raon feidhme, nó go dtugann sé dúshlán don dáta ónar chomhlíon an talamh ar an léarscáil na critéir seo, ní mór don údarás áitiúil é sin a chur in iúl don úinéir. dá chinneadh tráth nach déanaí ná an 1 Aibreán 2023.
 • Ní mór don úinéir talún achomharc i gcoinne chinneadh an údaráis áitiúil ar aighneacht úinéir talún ar an dréachtléarscáil a thaisceadh leis an mBord Pleanála faoin 1 Bealtaine 2023.
 • Sa chás go bhfuil iarrtha ag duine go gcuirfí suíomh leis an dréachtléarscáil agus go measann an t-údarás áitiúil gur tailte a shásaíonn na critéir ábhartha na suíomhanna sin a bhfuil aighneachtaí déanta ina leith nó bunaithe ar an eolas atá ar fáil don údarás áitiúil. sainaithneofar iad ar léarscáil fhorlíontach talún a bheidh i raon feidhme na cánach a fhoilseoidh na húdaráis áitiúla an 1 Bealtaine 2023.

Léarscáil Bhreise

 • Ní mór aighneachtaí maidir le talamh atá aitheanta ar an léarscáil fhorlíontach a dhéanamh ach faoin 1 Meitheamh 2023.
 • Foilseofar aighneachtaí a gheofar maidir leis an léarscáil fhorlíontach ar shuíomh Gréasáin an údaráis áitiúil faoin 11 Meitheamh 2023 (nóta: go bhfuil sonraí pearsanta, i.e. ainm, seoladh an t-aighnitheoir agus sonraí teagmhála an aighneora, curtha in eagar, ach suíomh na dtailte lena mbaineann an foilsítear gaol na haighneachta mar aon le forais na haighneachta).
 • Sa chás go n-iarrann úinéir talún a láithreán a eisiamh ón léarscáil fhorlíontach ar an mbonn nach gcomhlíonann sé na critéir maidir le bheith laistigh den raon feidhme, nó go dtugann sé dúshlán don dáta ónar chomhlíon an talamh ar an léarscáil na critéir seo, ní mór don údarás áitiúil é sin a chur in iúl don úinéir. dá chinneadh tráth nach déanaí ná an 1 Lúnasa 2023.
 • Sa chás gur mian le húinéir talún achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála in aghaidh chinneadh an údaráis áitiúil talamh a choinneáil ar an Léarscáil Fhorlíontach ní mór dóibh é sin a dhéanamh faoin 1 Meán Fómhair 2023.
 • Caithfidh an t-údarás áitiúil - ag léiriú toradh aon achomharc chuig an mBord, aon bhreisithe nó eisiamh ar léarscáileanna de bhun cinntí a rinne na húdaráis áitiúla mar fhreagra ar aighneachtaí a rinneadh nó athruithe ar chriosú - léarscáil deiridh a ullmhú agus a fhoilsiú faoin 1 Nollaig 2023.
 • Sa chás go bhfuil athrú ar chriosú a gcuid talún iarrtha ag úinéir talún, déanfaidh an tÚdarás Áitiúil measúnú ar an aighneacht agus breithneoidh sé cibé an moladh go ndéanfaí athrú. (Ní dhéanfar an próiseas athraithe a thionscnamh ach amháin tar éis meastóireacht a dhéanamh ar aon iarrataí ar athrú criosaithe a rinneadh maidir leis na dréacht-léarscáileanna agus na léarscáileanna forlíontacha chun go bhféadfar gach iarratas ar athruithe ar chriosú a bhreithniú le chéile)

Tá tuilleadh eolais ar an bpróiseas ar fáil in ‘Cáin ar Thalamh Criosaithe Chónaithe - Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’ arna fhoilsiú ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta anseo

An féidir liom achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an údaráis áitiúil?

Tá go dtí an 1 Bealtaine 2023 ag úinéir talún achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an údaráis áitiúil maidir le haighneachtaí a rinneadh maidir leis an dréachtléarscáil chuig an mBord Pleanála agus go dtí an 1 Meán Fómhair 2023 chun achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an údaráis áitiúil maidir le haighneachtaí maidir leis an léarscáil fhorlíontach. Ní mór achomhairc a dhéanamh i scríbhinn ag leagan amach na forais achomhairc. Níl aon fhorálacha ann do thríú páirtí achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh údaráis áitiúil talamh a choinneáil nó a bhaint de dhréacht nó de léarscáil fhorlíontach.

How can I find out further information about the mapping and submissions process?

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil ar an bpróiseas dréacht-léarscáileanna nó ar aighneacht a dhéanamh seiceáil le do thoil ‘Do Cheisteanna Freagraí’ atá le fáil anseo [nasc]. Má bhaineann do cheist le limistéar talún ar leith nó mura bhfuil an freagra le fáil sna CCanna déan teagmháil leis an Roinn Pleanála.

Tá tuilleadh faisnéise ar an bpróiseas ar fáil freisin trí ‘Cáin Thalaimh Chriosaithe Chónaithe - Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’ anseo.

Mar atá leagtha amach thuas, tá dhá chuid sa phróiseas RZLT. Ceanglaítear ar údaráis áitiúla tabhairt faoin léarscáiliú a shainaithníonn an talamh atá faoi réir na cánach, lena n-áirítear nuashonrú bliantúil ar an léarscáil deiridh a fhoilseofar an 1 Nollaig 2023. Ina dhiaidh sin, is iad na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanfaidh riaradh na cánach. .

Toisc nach riarann ​​an t-údarás áitiúil an cháin ní féidir linn aon cheist a fhreagairt maidir le riar na cánach. Ba cheart gach ceist maidir le riar na cánach a chur chuig na Coimisinéirí Ioncaim

Ag féachaint do róil na n-údarás áitiúil agus na gCoimisinéirí Ioncaim faoi seach sa phróiseas RZLT, ba cheart fiosrúcháin maidir leis an léarscáiliú a chur chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Áirítear leis seo fiosruithe ar;

 • Critéir le cur ar an Dréachtléarscáil
 • Aighneachtaí ar an Dréachtléarscáil
 • Cinntí ar an Dréachtléarscáil
 • Léarscáil bhreise
 • Aighneachtaí ar léarscáil bhreise
 • Cinntí ar an mapa Forlíontach
 • Aighneachtaí criosaithe
 • Achomhairc (nach mór a chur faoi bhráid an Bhoird Pleanála)
 • Léarscáil deiridh
 • Léarscáil Deiridh athbhreithnithe bhliantúil

Ba chóir ceisteanna faoi riaradh na cánach a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim – Áirítear leis seo fiosruithe ar;

 • Cad is láithreán ábhartha ann chun críche RZLT
 • Daoine faoi dhliteanas
 • Méid na cánach talún criosaithe cónaithe
 • Oibleagáid clárú
 • Oibleagáid ar an duine faoi dhliteanas tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh
 • Laghduithe
 • Cáin talún criosaithe cónaithe a chur siar.

Cad a dhéanfaidh mé más Úinéir Tí mé? 

Tá mo theach agus mo ghairdín ar an léarscáil. Cad é an iarmhairt?

Aithnítear do theach agus do ghairdín ar an léarscáil toisc go gcomhlíonann sé na critéir don cháin, atá bunaithe ar chriosú cónaithe faoi stiúir agus seirbhísiú de réir infrastruchtúir atá oiriúnach do sholáthar tithíochta. Níl an cháin dlite ar an teach agus ar an ngairdín, fad is atá an teach faoi réir Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ).

An gá dom aighneacht a dhéanamh?

Ní gá. Fiú má shainaithnítear do theach ar na léarscáileanna, níl áitribh chónaithe faoi dhliteanas cáin a íoc sa chás go bhfuil siad faoi réir CMÁ.

Cad a tharlóidh má tá mo ghairdín níos mó ná 0.4047ha (1 acra) -

Má tá do ghairdín níos mó ná an méid seo, ansin caithfidh tú clárú don RZLT leis na Coimisinéirí Ioncaim, ach ní bheidh do theach ná do ghairdín faoi dhliteanas cánach. Beidh tú in ann clárú le haghaidh RZLT ó dheireadh 2023 ar aghaidh. Ní gá aon bheart a dhéanamh chun clárú faoi láthair. Féach ioncam.ie le haghaidh sonraí níos gaire don am.

 

File is downloading...